I. ДЕФИНИЦИИ

1. Навсякъде в тези ОУ и Индивидуалния договор изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено

1.1. „Йов България” – ще се отнася до „Йов България” ООД, със седалище в с. Герман и адрес на управление: ул. „Смреката” No 3, с ЕИК 131111220, Тел: +359 2 9928443, +359 2 9928261, Факс: +359 2 9928447, Адрес на електронна поща: iow@iow.bg

1.2. „Клиент” – ще се отнася до всяко юридическо лице или всяко физическолице, което не е Потребител, което придобива Стока. Данните на Клиента се посочват в Индивидуалния договор.

1.3. „Потребител” – ще се отнася до всяко физическо лице, което придобива Стока, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Данните на Потребителя се посочват в Индивидуалния договор.

1.4. „Стока” – ще се отнася до всеки от предлаганите от Йов България
артикули, който може да бъде закупен от Клиент/Потребител.
Индивидуалните и специфичните характеристики на Стоката, както и
цената се предоставят на Клиента/Потребителя чрез Офертата за Продажба.

1.5. „Заявка” – ще се отнася до всяка заявка за оферта, извършена чрез имейл или по телефон от Клиент/ Потребител към Йов България.

1.6. „Оферта за продажба“ – ще се отнася до всяка изпратена от Йов Българияна Клиента/Потребителя оферта за продажба на заявената (поръчана) Стока. В офертата се съдържат индивидуалните и специфични характеристики на Стоката и цената й.

1.7. „Приемане на Офертата за продажба“ – ще се отнася до потвърждаването от страна на Клиента/Потребителя на достигналата до него Оферта за продажба.

1.8. „Индивидуален договор“ – ще се отнася до пълната договореност между Йов България и Клиента/Потребителя, обективирана в подписания между Страните Договор, ведно с тези Общи условия, както и всякакви други приложения, които според писмена уговорка в тези Oбщи условия, Индивидуалния договор или самите приложения, се считат за едно с Индивидуалния договор и тези ОУ. С подписването на Индивидуалния договор Клиентът/Потребителят възлага, а Йов България се задължава да достави Стоката в срока, уговорен между страните и за цена, уговорена в него. Индивидуалният договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните.

1.9. „Сайт” – ще се отнася до официалният сайт на Йов България” ООД –
https://www.iow.bg/, на който може да бъде намерена информация за
дейността на Йов България.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящите Общи условия се прилагат за Клиенти и Потребители, по повод сключваните от тях с Йов България договори за продажба на Стоки и имат обвързваща сила за Потребители и Клиенти от момента (i) на отправянето на Приемане на офертата за продажба или (ii) Сключването на Индивидуален договор, което от двете събития настъпи по – рано. За избягване на всякакво съмнение се счита, че Общите условия действат не по – късно от предаване на Стоката на Клиента/Потребителя.

2.2. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или
частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на
действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителната клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

2.3. В случай, че Клиентът има утвърдени Общи условия или търговски
условия, същите не са приложими за Йов България.

2.4. За неуредените изрично в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

III. ЗАЯВКИ, ОФЕРТА ЗА ПРОДАЖБА,ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА ПРОДАЖБА

3.1. Всеки Клиент/Потребител може да направи Заявка за оферта относно Стоките, предлагани от Йов България, чрез имейл или по телефон. Заявката за оферта не представлява заявка за закупуване на Стока и не обвързва Йов България по никакъв начин. Заявката за оферта единствено служи за подаване на информация от Клиента/Потребителя за интерес към Стока. Всички разходи за подаване на Заявка за оферта са за сметка на Клиента/Потребителя.

3.2.1. Офертите за продажба на Йов България са обвързващи до изтичане на срока, определен в тях, или ако такъв не е определен, до 30 (тридесет) дни от датата на отправяне.

3.2.2. Клиентът/ Потребителят няма право да предоставя на трети лица адресирана до него Оферта за продажба. Всички устни уговорки, включително такива между Клиента/Потребителя и/или служители или свързани с Клиента/Потребителя лица и служители на Йов България, имат сила след надлежното им писмено потвърждаване от страна на Йов България.

3.2.3. Офертата съдържа информация за индивидуалните и специфичните характеристики на Стоката, цена на Стоката, като може да съдържа информация за наличност, както и друга информация по преценка на Йов България.

3.3. Отправено до Йов България Приемане на оферта за продажба от страна на Клиента/Потребителя става обвързващо за Йов България и заедно с Офертата за продажба има силата на договор между страните, ако:

 • е извършено в писмена форма, в това число чрез имейл, от оторизирано писмено от Клиента/Потребителя лице, с изрично посочване на Стоката по вид и количество или в отговор на Офертата за продажба; и
 • е потвърдено от Йов България в писмена форма или чрез изпращане на проформа фактура или фактура за плащане или чрез изпращане на клиента на Индивидуален договор.

3.4. В случай, че е изискано авансово плащане от Клиента/Потребителя и такова не постъпи в срока, уговорен между страните, Приемането на офертата губи значението си и няма обвързваща сила за Йов България.

3.5. В случай, че в Приемането на офертата Клиентът/Потребителят е посочил различни характеристики на Стоката, цена, количеството или са налице каквито и да било други разлики, то Приемането на офертата няма обвързваща сила за Йов България, а се третира като Заявка за оферта.

3.6. Всички разходи за подаване на Приемането на офертата са, в случай, че такива са извършени, са за сметка на Клиента/Потребителя.

IV. ДОСТАВКИ

4.1. Количеството на доставката се определя според оправеното до Йов България Приемане на оферта. Йов България има право да извършва частични доставки в разумен обем, без да се счита в неизпълнение на задълженията си. Йов България има право да извършва частични доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай че складовата наличност от съответния Продукт не е достатъчна, за да задоволи потребностите на Клиентите/Потребителите.

4.2. Доставките се осъществяват EXW склада в България, от който се експедира Стоката.

4.3. Ако натоварването на Стоките и/или превозът им до местоназначението и/или разтоварването им се организират от Йов България за сметка и по възложение на Клиента/Потребителя, Клиентът/Потребителят заплаща на Йов България всички свързани с това разходи. В случай, че е уговорено изрично доставката да се осъществи до местоназначението, като транспортните разходи са за сметка на Йов България, оферираната от Йов България цена и транспортни разходи, не включва разходите за разтоварване.

4.4. Рискът от случайно погиване или повреждане на Стоката, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със Стоката, в това число разходи за нейното съхранение, се прехвърля върху Клиента в уговорения момент за предаване на Стоката на Клиента или на куриер, превозвач или спедитор за доставка до Клиента.

4.5. При договор с Потребител, при който Йов България изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на Стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме Стоките. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от Йов България, рискът преминава върху Потребителя при предаване на Стоката на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

4.6. Извършеното предаване на Клиента/Потребителя се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение, като предаването се извършва на лице, оторизирано писмено от Клиента/Потребителя да приема Стоки. Извършеното предаване на куриер, превозвач или спедитор за доставка до Клиента/Потребителя се удостоверява със съответния превозен документ.

4.7. Приемането на Стоката от Клиента/Потребителя, куриер, превозвач или спедитор удостоверява одобрението от Клиента/Потребителя на количеството, опаковката и натоварването им. Клиентът/Потребителят се съгласява, че Йов България няма задължение да застрахова Стоката, в това число да сключва транспортна застраховка.

4.8. Клиентът/Потребителят се задължава да оказва възможното съдействие на Йов България във връзка с доставката, както и да го уведомява своевременно за обстоятелства, които могат да я затруднят. Продуктите се разтоварват от Клиентът/Потребителят незабавно след пристигането им, с дължимата грижа, съобразно дадените инструкции. Йов България може по своя преценка да окаже съдействие при разтоварването. В случай че при разтоварването се използва оборудване на Йов България, Йов България фактурира на Клиента/Потребителя всички разходи, свързани със забавено разтоварване, ако е налице такова.

4.9. Стоката се доставя в качество и с опаковка, според уговореното по-долу и обичайната търговска практика. В случай на продажба по мостра или проба, характеристиките на мострата или пробата не са гарантирани. Ако не е уговорено друго, Йов България доставя на Клиента/Потребителя Стоките в собствени опаковъчни материали. Опаковъчните материали могат да се фактурират допълнително от Йов България.

4.10. Йов България осъществява доставки в сроковете, които са писмено потвърдени от него в Оферта за продажба или в друг документи, изхождащ от страна на Йов България или в Индивидуалния договор. Всички други сроковесе определят в зависимост от конкретните условия (в това число транспортни условия и маршрути, превозни средства и др.) и се считат за спазени, ако Стоките напуснат точката на експедиция в такова време, каквото, при отчитане на конкретните условия, е необходимо за пристигането им на местоназначението.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

5.1. Клиентът/Потребителят заплаща на Йов България доставките съгласно актуалните цени на Стоките, посочени в Офертата за продажба. Съответната действаща цена се удостоверява с издадената от Йов България фактура. Клиентът/Потребителят се съгласява, че Йов България може да увеличава едностранно обявените цени на Стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, като за уведомяване се счита и публикацията на Сайта https://www.iow.bg, ако такива са обявени. Заявки преди датата на промяна на цените се изпълняват по действащите преди промяната цени.

5.2. Всяко увеличение на разходите във връзка с изпълнението на Индивидуалния договор, възникналo след неговото сключване, в това число разходи за превоз, митнически такси, данъци и други публични вземания, е за сметка на Клиента/Потребителя.

5.3. Плащанията се извършват незабавно след издаване на фактурата (проформа фактура), освен ако не е уговорено друго. В случай, че е уговорен друг срок, той се отбелязва в издадената фактура (проформа фактура). Плащането погасява първо разноските, след това – неустойката и накрая – главницата. Ако основанието за плащане не е посочено ясно, задълженията се погасяват по реда на възникването им.

5.4. Йов България фактурира отделно или на отделен ред, а Клиентът/Потребителят заплаща незабавно, без удръжки, с дължимия ДДС, независимо от условията за плащане на цената:

 • Транспортните разходи, при доставка EXW склада на експедиция, в случай, че транспортирането на Стоките до местоназначението е организирано от Йов България от името и за сметка на Клиента/Потребителя;
 • Разходите за натоварване и/или разтоварване, когато е приложимо, при доставка EXW склада на експедиция, в случай че натоварването и/или разтоварването на Стоките до местоназначението е организирано или се извършва от Йов България от името и за сметка на Клиента/Потребителя;
 • Разходи за опаковъчни материали, ако такива се дължат.

5.5. При сделки в чужда валута, които не са фактурирани в лева, промените в обменния курс, настъпили след сключване на Индивидуалния договора са в полза или за сметка на Клиента/Потребителя.

5.6. Собствеността на Стоката преминава върху Клиента/Потребителя с пълно изплащане на всички суми, дължими от Клиента/Потребителя с оглед отношенията му с Йов България. В случай, че плащането на дължимите от Клиента/Потребителя суми постъпят по сметката на Йов България преди предаването на Стоката, собствеността преминава върху Клиента/Потребителя с предаването й.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Йов България като търговец на Стоките отговаря само за вреди, причинени умишлено или поради груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение. В случай на забава за доставка, отговорността на Йов България не може да надвишава 5 % от стойността на доставката, съгласно издадената фактура.

6.2. Йов България не носи отговорност за неизпълнението на куриер, превозвач или спедитор или техните подизпълнители, независимо дали същите са ангажирани от него.

6.3. Йов България не носи отговорност при забавено приемане или необоснован отказ за приемане на Стоки. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на Стоки Йов България има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента/Потребителя и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на Стоките Клиентът/Потребителят не се освобождава от задължението си за плащане. Клиентът/Потребителят заплаща на Йов България всички разходи, произтекли от неоснователния отказ и/или забава за приемане на Продуктите, включително, но неизчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортните разходи за доставката / опита за доставка.

6.4. Клиентът/Потребителят няма право да прихваща свои вземания с вземания на Йов България, освен ако същите не са съдебно потвърдени или изрично и писмено признати от Йов България.

6.5. В случай на забава за плащане, Клиентът/Потребителят дължи на Йов България неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неплатеното задължение за всеки ден забава. Отговорността може да бъде ограничена с Индивидуален договор. Това не лишава Йов България от правото да претендира реалните вреди, надвишаващи размера на неустойката. Клиентът/Потребителят заплаща и всички разходи, свързани с извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземанията. Плащания, извършени в брой на представители на Йов България, имат погасителен ефект само когато съответният представител разполага с изрични правомощия за получаване на плащания. Плащането не се счита за извършено, докато не е заверена банковата сметка на Йов България, посочена във фактурата, със съответното плащане. В случай на забава за плащане Йов България има право да прекрати с известие с незабавно действие действието на всички преференциални условия в полза на Клиента/Потребителя, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки, разсрочено плащане и други.

6.6. При забава на Клиента за плащане или ако станат известни обстоятелства, които поставят под съмнение платежоспособността на Клиента, Йов България има право с известие с незабавно действие да обяви целия дълг на Клиента за незабавно изискуем и по своя преценка: (i) да прекрати търговските си отношения по доставка на Стоката; или (ii) да откаже изцяло или частично доставки в полза на Клиента, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента, включително да закрие предоставена кредитна линия, ако такава е договорена, както и да изисква авансово плащане на доставките.

6.7. Използването, третирането и обработването на Стоките от Клиента/Потребителя се осъществява на негов риск. Йов България не носи отговорност за съответствието на доставените Стоки с целите, за които Клиентът/Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработване, третиране или използване на Стоките в широк смисъл. Клиентът/Потребителят се задължава да проверява съответствието на Продуктите с целената употреба.

6.8. Предлаганите от Йов България Стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми, паспорти за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, с оглед на съответното ниво на науката и техниката. При предаването на Стоките Йов България предоставя на Клиента/Потребителя документи, удостоверяващи съответствието на Стоките с изискванията на законодателството (сертификати, СЕ декларации, инструкции за експлоатация и други придружаващи документи). Йов България не отговаря за спазването от страна на Клиента/ Потребителя на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

6.9. Йов България не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрола на Йов България, в това число препятствия или затруднения при оперирането на поддоставчици, на производствения или транспортния сектор, всякакви забрани, затруднения, указания и актове на държавни и общински органи местни или чуждестранни и др.). При форсмажорен случай Клиентът/Потребителят няма право да отменя или отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Ако, поради форсмажорния случай, която и да е доставка се забави с повече от 30 (тридесет) дни след определения срок, Йов България има право по своя преценка, незабавно след изтичане на срока или по-късно: (i) да прекрати договора или да откаже изпълнението на конкретни доставки с известие с незабавно действие. При настъпване на форсмажорен случай, Йов България ще уведоми Клиента/Потребителя за забавянето и очаквания срок за доставка като Клиентът/Потребителят няма право на отказ или разваляне на договора преди изтичане на допълнително съобщения срок за доставка.

6.10. При виновна забава за доставка, Клиентът/Потребителят може да даде на Йов България допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката с известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-малък от срока за доставка.

VII. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

7.1. Клиентът/Потребителят има право да иска отстраняване на недостатъци и липси от или за сметка на Йов България. Недостатъците се констатират при получаване на Стоката чрез отбелязване в приемо – предавателен протокол или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

7.2. В случай, че не са предявени писмени рекламации при приемане на Стоката, същата се счита за приета без забележки. При навременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Йов България може по своя преценка да: (i) замени Стоката с недостатъци, (ii) да допълни доставката с липсващата Стока, (iii) да обезщети Клиента/Потребителя за недостатъците или (iv) да направи отстъпка от цената на Стоката. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват. Йов България не отговаря за недостатъци на Стоката, които са били известни на Клиента при продажбата.

7.3. Рекламации за недостатъци, които по естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено веднага след откриването им, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от приемането на Стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени със съответните доказателства и друга релевантна документация. За рекламирания недостатък страните подписват констативен протокол, като при противоречия относно съдържанието му ангажират независим експерт/експертна комисия. В случай на констатирани недостатъци, Йов България може по своя преценка да: (i) замени Стоката с недостатъци, (ii) да обезщети Клиента/Потребителя за недостатъците или (iii) да направи отстъпка от цената на Стоките.

7.4. Рекламацията за недостатъци за определена доставка на Стока не дава право на Клиента/Потребителя да отказва последващи заявени доставки на Стоки по същото или друго правоотношение с Йов България. Йов България не отговаря за недостатъци, които могат да бъдат отстранени от Клиента/Потребителя без значителни усилия.

7.5. В случай на замяна на Стоки с недостатъци, Йов България определя разумен срок, в който се задължава да се разпореди с рекламираните Стоки. Ако Йов България не спази срока, Клиентът/Потребителят може да върне Стоката по своя инициатива до точката на експедиция в страната. Йов България поема разходите за транспортиране на Стоката от мястото на доставка до точката на експедиция в страната.

7.6. Йов България може предоставя гаранция на Стоките, която ще бъде изрично упомената в Индивидуалния договор или друг документи, изхождащ от Йов България. Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и Клиентът/Потребителят заплаща стойността на ремонта (като може да бъде отказано сервизно обслужване) в случаи на повреди причинени от:

 • Неправилна употреба и/или неправилно съхранение;
 • Нарушена цялост на гаранционните стикери;
 • Идентификационният номер на продукта (IMEI-номер), серийният номер или дата-кодът, ако има такива, са били премахнати, заличени, увредени или са нечетими по какъвто и да е начин;
 • Изпускане, удар, приложен натиск, разляти течности;
 • Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми;
 • Използване на зарядни устройства, батерии и периферни устройства, различни от приложените в комплекта;
 • Неизправности в електрическата мрежа, неправилно включване в електрозахранването, екстремни условия на околната среда или на бързи промени на тези условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства.

7.7. Специфични условия за Потребители

7.7.1. Потребителите имат право на рекламации и гаранции съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

7.7.2. Когато стоката се използва от Потребител и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Йов България на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Потребителя. Когато стоката е с гаранционна карта, срокът и условията на гаранцията са посочени в нея.

7.7.3. Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо- предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и Стоката, следва да бъдат изпратени до адрес с. Герман, п.к. 1186, ул. Смреката No 3

7.7.4. Транспортните разходи при изпращане на Стоката за гаранционно обслужване не се поемат от Йов България и са за сметка на Потребителя.

7.7.5. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Рекламацията на Стоката може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1. Клиентът няма право да откаже да заплати приети Стоки, като предложи връщането им на Йов България или да се откаже от вече сключения договор.

8.2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на Стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, в Приложение No 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение No 2 към тези Общи условия.

8.3. Правото на Потребителя на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на
  финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и
  които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно
  неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат
  качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например слушалки тип „тапи“, дрехи, бебешки продукти и т.н.);
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това;
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

8.4. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Йов България възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно Стоката, предмет на договора. Йов България възстановява получените суми по банков път, освен ако Потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство.

8.5. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените Стоки са за сметка на Потребителя на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на Стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Йов България, в случай, че такава е налице.

8.6. Потребителят се задължава да върне Стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на Стоката, Йов България има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

8.7. При връщане на Стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Йов България, за което последният ще уведоми по подходящ начин Клиентите/Потребителите.

9.2. Клиентът/Потребителят се съгласява, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо него в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от Йов България и ако не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 • след публикуването им на сайта на Йов България и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

9.3. Йов България публикува тези общи условия на Сайта си, заедно с всички допълнения и изменения в тях

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Настоящите общи условия и Индивидуалния договор се прекратяват в
следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Йов България и Клиентите/Потребителите се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

11.2. Йов България и Клиентите/Потребителите се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

11.3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Йов България и Клиентите/Потребителите, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

11.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

11.5. Настоящите общи условия влизат в сила на 26.02.2021г.

11.4. Съдебните спорове с Клиенти се уреждат пред родово компетентния съд в град София.